Skip to main content

Table 1 The basic characteristics description of included studies

From: Accuracy of MRI diagnosis of early osteonecrosis of the femoral head: a meta-analysis and systematic review

Study No. of hip Gender Age
Genez BM 1998 11 4 M, 3F 11–35
Robinson HJ 1989 96
Hauzeur JP 1989 49
Zhang X 1994 30 26 M 24–58
Ryu JS 2002 32 14 M, 10 F 39.5
Liu Jihua 2004 72 40 M, 8 F 43.6
Chen Lei 2005 62 3 M, 21 F 31.8
Zhou Hongmei 2006 91 23 M, 18 F 30–60
Xie Zhongwei 2010 68 34 M, 16 F 34
Sun Lili 2015 50 36 M, 14 F 50.1
Fang Wu 2017 35 20 M, 15 F 57.1
Feng Zhanyou 2017 71 33 M, 38 F 61.5
Cheng Houpei 2016 65 40 M, 25 F 41.14
Qiu Pengdong 2012 59 31 M, 23 F 38.5
Zheng Liwen 2013 98 35 F, 21 M 38.2
Cui Baoli 2014 114 32.3
Xie Yan 2014 81 37 M, 32 F 31–62
Jia Hong 2017 40 25 M, 15 F 56.6
Zhang Kaixiang 2016 100 62 M, 38 F 42.3
Lin Chen 2017 42 52.87
Lu Chun 2016 52 28 M, 24 F 51.2
Ding Qinmei 2011 62 31 M, 15 F 41.2
Chen Longhua 2015 196 75 M, 45 F 58.4
Luo Zian 2017 93 39 M, 21 F 32.3
Tan Zhihong 2016 131 54 M, 32 F 58.68
Wang Yuli 2017 50 38 M, 12 F 53.8
Wang Wenbin 2012 72 29 M, 11 F 52.5
Liu Xianzhi 2017 29 16 M, 13 F 52.26
Liu Feng 2017 43 25 M, 18 F 58.14
Guo Hongbin 2017 70 39 M, 31 F 44.86
Lin Yi 2015 90 30 M, 20 F 45.6
Wang Linhong 2014 183 60 M, 40 F 47
Fang Chaohui 2014 122 56 M, 38 F 64.8
Li Yan 2014 98 69 M, 29 F 51.52
Liu Dailiang 2015 86 23 M, 20 F 55.36
Xiang Zhenghua 2014 61 35 M, 26 F 52.8
Wu Shiping 2017 75 51 M, 24 F 40.7
Wang Kun 2017 56 34 M, 22 F 38.74
Cai Huaiwei 2017 69 45 M, 24 F 54.6
Li Yanming 2015 37 52.6
Ji Xuewen 2017 50 28 M, 22 F 48.3
Wang Sihe 2013 86 32 M, 27 F 32.4
Shen Wen 2014 56 21 M, 15 F 45.3